Das Wort Gottes – Life-Coaching ohne Betrug.

- 2. Timotheus 3,14-17 -